Yönetici Sorumluluk

Şirketin ve iştiraklerinin yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerinin ve müdürlerinin yönetici ve müdürü vasfı ile görevlerini yerine getirirlerken yaptıkları hatalar nedeniyle oluşan zararların kendilerinden talep edilmesi sonucu ortaya çıkan tazminat tutarları, resmi kurumlar tarafından kendilerine kesilen idari para cezaları ve dava sonucu oluşan savunma masrafları teminat altına alınır.
Kimler Sigortalı’dır?
 • Şirkette ve bağlı ortaklıklarında görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere), yöneticiler, müdürler ve çalışanlar
 • Sözleşme döneminde iktisap edilen ve şirketin bağlı ortaklığı olan şirketlerin yönetim kurulu üyeleri, yöneticileri, müdürleri ve çalışanları
 • Sözleşme döneminde emekli olan yönetim kurulu üyesi, yönetici, müdür veya çalışan
 • Şirketin görevlendirmesi üzere bağlı ortaklık olmayan bir şirkette görev yapan yönetim kurulu üyeleri (bağımsız yönetim kurulu üyeleri de dahil olmak üzere) ve yöneticiler
 
Hangi zararlar ödenir?
 • Sigortalının kusuru veya ihmali nedeniyle sorumluluklarını tam olarak yerine getirememesi sonucu zarara uğrayan üçüncü şahsın talep ettiği tazminatlar
            Bu üçüncü şahıslar kimler olabilir?
 • Hissedarlar, ortaklar
 • İlgili resmi kurumlar, devlet kurumları
 • Alacaklılar
 • Rakip firmalar
 • Müşteriler
 • Şirketin iş yaptığı diğer firmalar (tedarikçi firmalar)
 • Sigortalının çalıştığı şirket
 • Şirket çalışanları
 • Tasfiye memurları
 • Sigortalıya karşı dava açılmış ise oluşan savunma masrafları
 • Sigortalı hakkında başlatılan soruşturma sonucu maruz kalınan masraflar
 • Soruşturmalar ve tazminat talepleri dışında oluşan diğer kritik olaylar sonucu maruz kalınan masraflar
 • Sigortalının malvarlığına rehin konması, haciz, sigortalının gözaltına alınması veya başka bir ülkeden sınırdışı edilmesi sonucu oluşan kovuşturma giderleri
 • Sigortalının kaçırılması sonucu oluşan masraflar
 • Herhangi bir kritik olay sonucunda sigortalının itibarının zedelenmesi sonucu maruz kalınan masraflar
 • Sigortalıya resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları
 • Maddi hasar ya da bedensel yaralanma olayına istinaden sigortalılara karşı açılan davalar sonucu oluşan savunma masrafları
 • Sigortalı aleyhine şirketin bir çalışanı tarafından yönetilen ve şirketin istihdam uygulamaları ile ilgili olan talepler
 • İstihdam uygulamaları ile ilgili olarak manevi tazminat davaları sonucu sigortalının ödemek zorunda olduğu zararlar
  • haksız yere işten çıkarılma
  • iş sözleşmesinin fesh edilmesi
  • iş sözleşmesinin ihlal edilmesi
  • istihdamla ilgili yanlış beyanlar
  • haksız yere işe almama veya terfi ettirmeme,
  •  haksız yere kariyer imkanlarından mahrum bırakma
  • haksız biçimde disiplin işlemine tabi tutma
  • doğru iş referansı vermeme; haksızca mevki vermeme
  • hatalı performans değerlendirmeleri
  • her türlü cinsel veya işyeri veya ırkçı veya engellilik haline ilişkin taciz (tacize müsait bir çalışma ortamını oluşturma iddiaları da dahil olmak üzere)
  • doğrudan veya dolaylı, kasti veya kasti olmayan yasadışı ayrımcılık
  • yeterli çalışan politika ve prosedürleri sağlamama
  •  misillemeler (lokavt da dahil olmak üzere)
 • Sigortalının yasal bakımdan hakkı olmayan kazanç veya avantaj kazanması veya sigortalının herhangi bir suistimal veya dolandırıcılık eylemleri dava sonucu netleşinceye kadar oluşan savunma masrafları
     Eğer sigortalının bu yukarıda belirtilen fiileri yaptığı kanıtlandığı ve dava sonucu nihaileştiği takdirde tüm ödenen savunma masrafları sigortacıya geri ödenir.
 • Sigortalı kişinin de davalı olduğu şirket namına açılan davalar ve yöneltilen talepler
 • Şirketin eski bir yöneticisi, müdürü veya çalışanınca yapılan talepler ve sigortalı kişi aleyhine açılan davalar
 • Şirketin iflas memuru, kayyımı veya tasfiye memuru tarafından doğrudan veya dolaylı olarak şirket adına yapılan tüm talepler
 • Şirketin iflas etmesi sonucu ortaklar ve alacaklıların açacağı davalar sonucu sigortalının ödemek zorunda olduğu tazminat tutarları (Sigortalının kusurunun ispatlanması gerekmektedir)
 • Çevre kirliliği ile ilgili sigortalı aleyhine açılan davalarda şirketin sigortalıyı tazmin etmediği durumlarda oluşan savunma masrafları
 • Sigortalının çevre kirliliği ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmemesi sonucu şirketin uğradığı zararların ortaklar tarafından direkt ve dolaylı olarak talep edilmesi sonucu oluşan zararlar
Amerika ve Kanada mahkemelerinde açılan davalar hariç olmak üzere şirketin Genel Kurulunda aldığı karar neticesiyle yönetim kurulu üyesine karşı açılan sorumluluk davaları ve talep edilen tazminat tutarları
X