Muhasebeci Sorumluluk

ANA TEMİNATLAR         
 • Mesleki Sorumluluk   :    Meslek mensubunun mükelleflerine karşı sorumluluğuna istinaden geçmiş 5 yıl içerisinde yapılan unutma ve hataların, poliçe dönemi içerisinde resmi kurumlarca yapılan inceleme veya hatanın fark edilerek düzeltilmesi durumunda mükelleflere veya müteselsil sorumluluktan dolayı meslek mensubuna uygulanan cezaları teminat alır.
 • Savunma Masrafları  :    Meslek mensubuna karşı doğan tazminat taleplerinin savunması için harcanan masrafları teminat altına alır.
 EK TEMİNATLAR
 • KAYIP DÖKÜMANLAR    : Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya unutulmuş olan mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.
  Bu ek teminat, 100,000 TL t  utarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.
  Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır.
 • MAHKEMEYE KATILMA: Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir:
  Meslek mensubu (ortak veya yönetici) 500 TL
  Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar 250 TL
  Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır.
 • UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ: Sigortacı’nın bu poliçeyi fesh etmesi veya yenilememesi durumunda bu ilave teminat çalışır. Meslek mensubunun bu fesih veya yenilememenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 30 gün içinde, ilk olarak bu dönemde Sigortalı’ya talepte bulunulmuş olmalıdır. Bu poliçenin veya teminatın değiştirilmesi halinde uzatılan bildirim süresi uygulanmaz.
  Meslek mensubunun primi ödenmesi veya bu poliçe koşullarına aykırılıkda bulunması hallerinde bu ilave teminat çalışmamaktadır.
 • 5  YIL GERİYE YÜRÜRLÜK TEMİNATI : Meslek mensubunun poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.  Sigortalının poliçe yapılmadan önce makul olarak bildiği ve beklediği hasarlar kesinlikle ve kesinlikle teminat dışıdır.

POLİÇENİN ÖNEMLİ KOŞULLARINDAN BAZILARI
 • Meslek mensubunun sadece Türkiye sınırları içerisinde verdiği mesleki hizmetler teminat kapsamındadır.
 • Yıllık cirosu 250.000TL’den fazla olan meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.
 • Halka açık şirketlere ve/veya finansal kurumlara bağımsız denetim hizmeti veren, kurumsal finansman ile ilgili veya şirket satın almaları/birleşmeleri ile ilgili hizmet veren meslek mensupları farklı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
 • Sigortalının vefat, hastalık, sakatlık durumlarında sigortalının yerine bakacak kişinin isminin belirtilmesi gerekmektedir.
 • Yetkili mahkemeler T.C. Mahkemeleridir.
 • 250.000TL’den fazla yıllık teminat limiti veya yurtdışı teminatı talep eden meslek mensupları ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Net primler ve muafiyetler farklılık gösterebilir.
 • Sigortalılara en son tamamlanmış finansal yıl cirolarının iki katından fazla teminat verilmemektedir. Ancak sözleşme ile belirli bir tutar teminat limiti almak zorunda tutulan sigortalılar için bu uygulanmaz. Minimum prim tutarı 443 TL’dir.
AIG SİGORTA’NIN FARKLILIĞI
 • Geriye dönük 5 yıl içinde yapılan hatalardan dolayı poliçe döneminde gelen hasarların meslek mensubunun poliçe öncesinde bu durumdan haberdar olmaması veya bilmemesi şartı ile teminat altına alınması
 • SSK, idari para cezaları, vergi, vergi cezası, gecikme faizi,gecikme zammı ve savunma masraflarını hiçbir alt-limit ile sınırlandırılmaksızın teminat altına alması
 • Meslek mensubunun olası hata veya kusuru sonucu mükellef tarafından talep edilen tazminattan dolayı maddi olarak mağdur olan meslek mensubunun yazılı olarak müracaatının yeterli olması
 • Meslek mensubunun mükellefi ile yaptığı sözleşme ile sorumlu olduğu yasal belgelerin mevcut yasa ve yönetmeliklerde öngörülen zamanlarda tamamlamamasından kaynaklanan hasarların kapsam içinde olması
 • Meslek mensubunun mükellefi ile yaptığı sözleşme ile sorumlu olduğu SSK işe giriş bildirgesinin geç verilmesi veya hiç verilmemesinden kaynaklanan hasarların teminat altında olması
 • Aşağıdaki şartlara uyması şartı ile ek prim ile 5 yıllık bir uzatılan bildirim süresi sigortalılara verilebilir.
 • Sigortalının en az üç yıl boyunca kesintisiz olarak poliçesini  AIG ’den yenilemiş olması
 • Sigortalının hasarının olmaması
 • Mesleki sorumluluk poliçesinin yenilenmemiş ya da başka bir sigorta şirketinden mesleki sorumluluk poliçesi satın almamış olması
 • Sigortalının hastalık, sakatlık ve vefat hallerinde başka bir meslek mensubunun sigortalının işlerine bakacak olması
HEDİYE TEMİNATLAR!!!
 • Yangın,Yıldırım,İnfilak, Ekteminatlar, Deprem,Glkhhknh ve Terör, Sel ve Su Baskını, Hırsızlık 15.000.-TL
  (Eksik-Aşkın Sigorta Uygulaması yapılmayacaktır.)
  İşveren Mali Mesuliyet Kişi Başı 10.000.-TL Kaza Başına 30.000.-TL
  Ferdi Kaza Ölüm: 50.000.-TL Sürekli Sakatlık 50.000.-TL
HASARDA İSTENEN EVRAKLAR:
 • Hasarınızın hangi tarihte, nerede, nasıl gerçekleştiğini izah eden, poliçe numaranız/dosya numaranız ve telefon numaranızı içeren detaylı beyan (Hasar ne zaman oldu/içeriği nedir?, Sorumluluğunuz nedir? Hangi kayıtlar hatalı yapıldı? Hata ne zaman ve kim tarafından farkedildi?, vb.).
 • Hatayı yapan personelin Sigortalının ofisinde çalıştığına dair SSK kaydı,
 • Hasara konu olan işlem ile ilgili mükellefinizin detaylı beyanı, vergi levhası ve imza sirküleri,eğer ödeme SMMM ‘ye yapılacaksa muvaffakatname
 • Hasara konu işlem ile ilgili olarak mükellef tarafından yapılması gerekli bildirimlerin zamanında yapıldığına dair evrak kopyası,
 • Hasara konu işlemlerin SMMM tarafından yapıldığına ilişkin ispat vesaiki.
 • SMMM veya YMM ile hasara konu olan mükellef arasında yapılmış olan Denetim ve Tasdik Sözleşmesi kopyası,
 • Hatalı kayıt yapılan/unutulan faturaların ve/veya hatalı kaydın işlendiği tüm defterlerin örneği,
 • İdari Para Cezalarında Resmi makamlar tarafından tebliğ edilen tutanak, tebliğ zarfı kopyası
 • İdari Para Cezasının konusunu oluşturan evraklar (SSK İşe Giriş Bildirgesi, Defter ve Resmi Evraklar vb.)
 • Sigortalı aleyhine dava açılmış ise ihbar ve cevap dilekçeleri, dava sonucunu bildirir kesin mahkeme kararı
 • Ödeme için banka bilgilerinin belirtileceği (Banka adı, Şube Adı, Hesap Sahibi, Hesap Numarası) imza ya da kaşe/imza’lı beyan (Rücu ‘lu hasarlar dışında, 5.000 TL’ye kadar olan tazminat ödemelerinde ibraname gerekmemektedir.)
 • Hasara konu para cezalarının ödendiğine dair “ödeme makbuzları”
 • SMMM’nin vergi levhası ve imza sirküleri
 
X